Thông tin công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

1. Phạm Thị Thu Hạnh      6. Lê Thị Phương      11. Lê Anh Tuấn   
2. Phạm Tuấn Anh                 7. Kiều Thị Phương Thảo      12. Hà Văn Hải                
3. Murakami Masaaki      8. Nguyễn Thị Hường    13. Phạm Văn Công
4. Đỗ Thành Trung          9. Phạm Thị Hương  14. Phạm Thị Thùy Liên
5. Phạm Thị Thúy       10. Nguyễn Thị Dinh      15. Quách Thị Trang